Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Ortopædkirugisk Klinik en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Ortopædkirugisk Klinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Ortopædkirugisk Klinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn,
  familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,
  scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse
  forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger,
  sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Tolkebistand
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning,
  herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden
  relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger
   og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
   sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
   uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
   distribution af ondsindet kode, standsning
   af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af
   computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering
   til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.
Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give
os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi
i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er
  nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser,
  Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed,
  Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets
  Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende
  lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner,
  hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til
  sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for
  patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker
  og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge
  og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles
  og videregives almindelige personoplysninger i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme
  personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig
  ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,
  bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)
  særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter
  videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp
  §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne
  i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser
  i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes
  en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst
  om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter
  reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og
  dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne
  i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger
  til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af
  et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og
  behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende
  sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit
  forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående
  samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes
  nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge,
  der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos Vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Lægesystemet Patina
 • Tolkdanmark (Har databehandleraftale med Region H)
 • IT-leverandører,Ekstern cloud-leverandører
 • Bogholder
 • Revisor

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os :